VAKIF TÜZÜĞÜ

VAKIF TÜZÜĞÜ

DENBİR DENİZLİLİ’LER BİRLİĞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM 1

VAKFIN ADI, MERKEZİ, VASFI

VAKFIN ADI: “DENİZLİLİ’LER BİRLİĞİ(DENBİR) EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI” DIR.

VAKFIN GENEL MERKEZİ: SİLİVRİKAPI cd. SIRMAKEŞ sk. NO:4/3 KOCAMUSTAFAPAŞA’dadır.

Gayesini gerçekleştirmek maksadıyle: Vakfın, yurt içinde Vakıflar Genel müdürlüğünden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Başbakanlıktan alınacak izinle şube, temsilcilik ve sair teşki­lat kurabilir, Şubelerin ve temsilcilerin ve sair kurulacak teşkilatın görev ve yetkilerini, Vakıf müte­velli hey’eti tayin eder.

BÖLÜM 11

VAKFIN GAYESİ (AMACI): Vakıf Tüccar,Sanayici, Doktor, Mühendis, Serbest Meslek sahibi, Bilim adamı ve iş adamı olan, Denizli de görev yapmış, Denizlili ve Denizliyi seven hemşehrilerimize yardım etmek, birbirleriyle irtibat kurmalarını, birbirlerini tanımalarını sağlamak, kaynaştırmak, Denizlililer arasındaki birlik ve beraberliği, dostluğu kuvvetlendirmek Denizli’nin kültür ve değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ilin ekonomik gelişmesini bir bütün halinde ele almak ve ülke kalkınmasıyla dengeli bir biçimde gerçekleştirmeye katkıda bulunmak, Denzliden yetişmiş ve değişik alanlardan başarılı olmuş insan gücünden yararlanmak ve Denizli’den yetişmiş olan değerleri anmak tanıtmak ve de değerlendirmektir.

 1. Üniversite ve sair okullarda tehsil yapan imkanları kısıtlı, bilgili, yetenekli ve çalışkan gençlerimize burs, kredi, yurt ve iş temin etmek suretiyle tahsillerini yapmalarını sağlamak,sportif kabiliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmak,Master ve doktara çalışması yapan gençlerimize imkan sağlamak.

 2. Bilimsel,Sosyal,Teknolojik ve ekonomik konularda konferans,açık oturum,panel,seminer düzenlemek,yemekli tolantılar,geziler ve tanışma tolantıları ,piyangolar tertip etmek,kimsesiz ve yoksullara her türlü ( iaşe,hastalık,ölüm v.s.) maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Sayfa 2

3- Yurt, okul, kütüphane, Denizli ve Üniversite ve meslek okulları açılmasına yardımcı olmak, Sağlık merkezi ,Huzur evi , Kreş, local , Misafirhane, Konferans salonu v.s. gibi tesisler açmak ve çalıştırmak.

4- Lisan , Bilim ve meslek kursları düzenlemek Bayram ve özel günlerde şenlikler düzenliyerek sosyal dayanışmayı temin etmek.

5- Vakfın faaliyetlerini dile getiren yayın organı , dergi, haber bülteni, kitap, broşür ve gazeteyi çıkarmak bunun için gerekli tesisi kurup işletmek. Taşınır ve taşınmaz mal alıp çalıştırmak.

6- Milli kültür ve hars, inanç, tarih ve geleneklere, milli eğitime ve Cumhuriyete bağlı, inançlı öğrenci yetiştirmek . Eğitim , araç ve gereçlerini temin etmek.

7- Milli kültür ve harsı yaymak, sosyal dayanışmayı sağlamak , kültürel ilme ve sosyal gelişmelerin daha verimli daha yüksek seviyeye “Muasır medeniyet seviyesine “ ulaştırılmasına yardımcı olmak neşriyatta bulunmak.

8- Milli birlik ve beraberliği ğin kardeşliğin teminine korunmasına ve yayılmasına, Türk milletine yararlı , inançlı vatandaşlar yetiştirilmesine yardımcı olmak.

9- Amacı ile ilgili ve milli eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak, yaptırmak bu istikamette çalışanlara destek olmak , teşvik edici yarımalar düzenlemek, memlekete yararlı hizmette bulunanlara ödüller vermek.Aynı istikamette çalışan müesseselerle kuruluşlarla münasebet tesis etmek. İrtibat ve bütünleşme sağlamak.

10- Eğitim kurumlarında okuyan ve okuyacak olanların tahsillerine , ihtisas yapmalarına imkan tanımal, Burs vermek. Ayni ve nakdi yardım yapmak, kitap temin etmek.

11- İlk, Orta ve yüksek öğretim ve eğitim kurumları ve tesisleri kurmak, kurulmuş tesislerde tadilat, ilave ve tamirler yapmak. Eğitim ve Öğretim müesseselerinin , seviye ve kapasitelerinin genişletilmesine yardımcı olmak, Meslaki ve kültür seviyesini yükseltmek . Lisan öğretimi yapmak. Bu maksatla kurslar okullar açmak açılan kuruluşlara itirak etmek ve yardımcı olmak.

12- Sınai kuruluşlarla şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak . Üniversite ve yüksek okullar kurmak ve işletmek.

13- Lisan öğrenimi için yurt dışına öğrenci göndermek, bu maksatla turizm ve tanıtma büroları rehberlik kursları açmak , şirketler kurmak ve işletmek .

Sayfa 3

VAKFIN GAYESİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

Vakfın gayesine ulaşabilmesi maksadıyla her türlü hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu maksatla

a ) Gayrı menkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve türlü hakları satın alabilir.satabilir, Borç alabilir, ayni ve şahsi her türlü hakları iktisap edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

b ) Bağış , vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla her çeşit mal , mal varlığı ve hakka sahip olabilir. Sahip olduklarını satabilir, Devir ve ferag edebilir. Kiralıyabilir, bunların kira ve gelir ve karlarını tahsil edebilir, sarfedebilir.

c ) Sahip olduğu menkul ve gayri menkul mallları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar , Hisse senedi , tahvil veya diğer hisseyi temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve hisse senetlerini, bankalara ait kuponları alabilir, satabilit, gelirlerini tahsil ve sarfedebilir.

d ) Gayelerini gerçekleştirmek için intifa , sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını Kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Menkul ve gayri menkul malları , rehin dahil her türlü teminatları alabilir.Muteber ve banka kefaletlerini Kabul edebilir.Gereginde ödünç alabilir.Vakıf mal varlığının bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir

e ) Vakıf amacına benzer faaliyet gösteren vakıf ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir.Diğer vakıf ve kuruluşlardan yardım alabilir.Müsatakil olarak veya işbirliği yoluna giderek vakfın mal varlığını tehlikeye atmayacak şekilinde sınırlı sorumlu olarak kuruluşlara pay sahibi olabilir.Yatırımlarda bulunabilir.Vakfın mal varlığını atrtırıcı çalışmalar yapabilir.amacına uygun harcıyacağı gelirleri arttıracağı için paya mevcutları ile vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılabilir.katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarfedebilir.

f ) Vakıf Türk Büyüklerinin,Allahın rahmetine kavuşanların ve vakfın amacına uygun faaliyette bulunmuş ve hizmetleri geçmiş olanların ruhlarına ithafen mevlüt okutabilir.mezarlarını yaptırabilir.tamir ettirebilir.velhasıl Vakıf amaçlarından birinin veya tamamının tahakuku için faydalı ve luzümlü görülen bütün teşebbüs,tasarruf ve temellükte bulunabilir.Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Sayfa 4

BÖLÜM 111

DENİZLİ’LER BİRLİĞİ (DENBİR) EĞİTİM VE KÜLTÜR

VAKFI’NIN KURULUŞ ANINDAKİ MAL VARLIĞI

Iş bu Vakıfnamenin sonunda isim ve adresleri yazılı üyelerin biraraya getirmek süretiyle Denizlili’ler (DENBİR) Eğitim ve kültür Vakfına tahsis etmiş oldukları 30.000.000.-TL(Otuzmilyontürk lirası)sidir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak her türlü mal ve hakları satın alma, bağış ve ölüme bağlı tasarrufları iktisap ile gelirlerini arttırır.

BAĞIŞLAR:

Vakıfa yapılacak bağışlar vakıf mütevelli heyeti kararı ile _abul edilebilir. “Şartlı” bağışlar, bağışlayanın arzusuna, “Şartsız” bağışlar ise bağışlanamaz iktisadi kıymetin mehiyet ve değerleri ile mevcut ihtiyaca _abu vakıf mütevelli heyeti kararıyla vakfın mal varlığına ilave edilir ve sarfedilir. Şartlı ve mükellefiyetli bağışların _abul edilebilmsi için, şart ve müliellefiyetlerin vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI VE GELİRLERİ ŞUNLARDIR:

a) Vakıf kurucularından kuruluşta ortaya konulan vakfa tahsis olunan meblağ,

b) Vakfa ait menkul ve gayri menkullerin gelirleri ve vakıf ile ilgili diğer tesis, işletme faaliyetlerden elde edilen gelirler.

c) Vakfın amacına uygun olarak yapılacak her türlü bağış yardım ve vasiyetler ile bunların gelirleri.

d) Vakfın kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler(Lisan ve meslek kursları vs. gibi)

e) Vakfın yayınlarından, topantılarından sair teşebbüs ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

f) Üye aidatları ve Rozet gelirlerinden

g) Vakfın düzenliyeceği müsamere, balo, konser, gezi, piyango vs. gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

Vakfın gelirlerinin tamamı amacına uygun olarak harcanır.

Sayfa 5

I) Menkul ve gayrimenkul alım satımı ile kiralardan elde edilen gelirler. Türk Medeni kanunu hükümlerine _ore kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek kaydıyla,

m) Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler.

VAKFIN FONLARININ PLASMANI:

Vakfın mal varlığını artırmak maksadıyla emin ve gelir sağlayacak yatırımlar yapabilir, gayrimenkul satın alabilir. Bu hususta takdir vakıf mütevelli heyetinindir.

Vakfırı maddi varlığı, icabında, mer’i kanunlar çerçevesinde ve mütevtlli heytetinin kararıyla Devlet bankalarında veya Devletin ortak olduğu Bankalarda muhafaza edilir.

BÖLÜM IV

VAKFIN ORGANLARI

VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları şunlardır:

 1. Kurucular Kurulu

 2. Genel Kurul

 3. Vakıf Mütevelli Heyeti

 4. Yüksek Danışma Kurulu

 5. Denetleme Kurulu

Kurucular Kurulu:

Vakıf senedini kurucular adına imzalamaya yetkili kılınan ekli listede isimleri bulunan kişilerden teşekkül etmektedir. Bu kurucular kurulu onyedi (17 ) den az, altmış(60) kişiden fazla olamaz.

Görev ve yetkileri:

 1. Vakfın en yetkili organı olarak, vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine çalışmak, idaresini yönlendirmek, vakfa bağlı, diğer kurum ve kuruluşların umumi ve personel statüsünü, yönetmeliklerini tesbit ve onaylamak.

 2. Sayfa 6

 3. Kurucular kurulundaki fiili ve hukuki boşalmaları mütevelli heyetin teklifi ile tamamlamak.

 4. Görev süresi en fazla 3 yıl olmak üzere kendi üyeleri arasından 17 (onyedi) kişilik müteveli heyetini seçmek.

 5. Müteveli heyet üyeliğinin fiili ve hukuki sebeple boşalması halinde miltevelli heyete kendi üyeleri arasından üye seçmek.

 6. Vakıf yönetiminin gözetim ve denetmini yapmak.

 7. Mütevelli heyetce teklif edilecek tüzüzk ve yönetmelikleri onaylamak.

 8. Mütevelli heyetin faaliyet raporlarını murakabe raporlarını ve hesap durumlarını görüşüp karara bağlamak.

 9. Vakıf denetleme kurulunu seçmek, kısmen veya tamamen görevden almak.

 10. Lüzumu halinde vakıf senedinde değşiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek.

 11. Olağan yönetimin dışında kalan konularda karar vermek.

GENEL KURUL;

Genel Kurulun Teşekkülü:

 1. Vakıf genel kurulun tabii üyesi olan kurucular kurulu.

 2. Mütevelli heyete üyeliğin Kabul edilmiş olanlar,

 3. Kanuni şartlar yerine getirilerek kurulmuş bulunan şube temsilcilik veya büro başkanları,

 4. Vakfa üstün hizmeti geçmiş olan ve mütevelli heyetce taktire tabi olarak çağrılması uygun görülenler.

Sayfa 7

Genel Kurulun İşleyişi:

 1. Genel Kurul, mütevelli heyetin uygun gördüğü yerde yılda bir kere olmak üzere toplanır.

 2. Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda nisap temin edilmediği taktirde toplantı 15 gün sonrasına tehiredilir, 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Mevcutla karar alınır.

 3. Olağanüstü toplantı: Mütevelli heyetinin talebi veya kurucular kurulunun üyelerinin en az 1/3 ünün yazılı talebi üzerine, mütevelli heyeti tarafından toplantıya çağırılır. Mütevelliler Müteveli heyeti olağan üstü toplantı daveti yapmaz, veya ihmal ederse, Denetim Kurulu bu görevi yerine getirmekle mükelleftir. Olağannüstü toplantı, olağan toplantı gibi kurucular kurulunun kurulu üyelerinin %50 sinin hazır bulunmasıyla toplanır. Karar ekseriyetle alınır. Olağan veya olağanüstü toplantılar, vakfın merkezinir bulunduğu yerde veya daha önceden, haber verilmesi kaydıyla vakıf merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılır.

Olağan ve olağanüstü toplantı, günü, gündemi, yer ve saati 15 gün önceden vakfın bulunduğu yerde _azette ile ilan edilir. Ayrıca kurucular kurulu üyeleri mektupla davet edilir. Gündemde olmayan bir husus müzakere edilmez, karara bağlanmaz.

 1. Genel kurulda, o toplantıya mahsus olmak üzere vakıf mütevelli heyetin seçeceği bir divan başkanı bir başkan vekilive iki katip üye genel kurulu yönetirler.

 2. Gnel kurul vakfın umumi durumu, faaliyetlerini, lüzumlu görülen konuları görüşür. Yapılması lazım gelen konularda mütevelli heyete tavsiye de bulunur.

 3. Genel kurul vakfın istişare organıdır.

 4. Sayfa 8

Vakıf Mütevelli Heyeti:

İlk mütevelli heyeti, vakıf senedini kurucular adına imzalamaya yetkili kılınan ve aşşağıda isimleri yazılı onyedi (17) kişiden ibarettir.

 1. AHMET NAZİF ZORLU

 2. SÜLEYMAN KARATAŞ

 3. ETHEM YAZICIOĞLU

 4. SAİT CENGİZ DİNÇER

 5. ÖMER KURU

 6. NECDET ÖZBİLEN

 7. MESUT BALCIOĞLU

 8. OSMAN DENİZ

 9. ENVER PARALI

 10. SELAHATTİN KARAGÖZ

 11. SACİT SİVRİ

 12. İDRİS KAMER

 13. HABİB SADIK KIZILÖZ

 14. MUSTAFA AKIN BAŞBUĞ

 15. OLGUN ZORLU

 16. MEHMET BAHATTİN BAHA AKŞİT

 17. HASAN BASRİ ÖZBAKIR

Müteveli heyeti aralarında bir genel başkan iki genel başkan yardımcıları, bir genel sektere, bir genel muhasip ve bir veznedar seçer. Seçilen üyelerin süreleri üç (3) yıldır.

Mütevelli heyeti üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. İştirak edenlerin ekseriyeti ile karar alınır. Seçilmiş olan üyelerden biriçalışma yılı içinde peş peşe dört toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Hastalık, malûyet veya herhangi bir sebeple vazife ifa edemeyecek halde bulunanların yerine haleflari çağrılır.

Mütevelli heyeti, başkan veya başkan vekilinin daveti üzere toplanır. Bir sonrakitoplantının günü ve saati, gündemi bir önceki toplantıda tesbit edilebilir.

Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır.

Sayfa 9

Mütevelli heyetin görevleri:

 1. Mütevelli heyet, ilk toplantısında üyelerinden birisini çoğunlukla mütevelli heyet genel başkanlığına seçer. Mütevelli heyet, Genel başkanı aynı zamanda vakıf hükmi şahsiyetininde başkanıdır.

 2. Mütevelli heyet üyeliğinden fiili, veya hukuki bir sebeple herhangi bir boşalma olması halinde bu yer mütevelli heyet tarafından, kurucular kurulu üyeleri arasından doldurulur.

 3. Mütevelli heyet üyeleri, vakıfla ilgili hizmet sebebiyle yaptıkları masrafların ve kurucular kurulunun tesbit edeceği bir ücret alabilirler.

 4. MIütevelli heyet, genel başkanın bulunmadığı hallerde Genel Başkan yardımcılarından biri başkanlık görevini ifa eder. Mazeretsiz olarak arka arkaya 3 toplantıya gelmeyen üye çogunlukla müteveli heyetince müstafi sayılabilir. O taktirde bu üye müteveli heyetinden istafa etmiş sayılıp nomal üyeliği devam eder. Müteveli hevetteki boşluk kurucular kurulu tarafından yukarıdaki usule göre tamamlanır.

 5. Vakfın faaliyetlerini yönetmek, vakfın gayesinin grçekleşmesi için gereken bilumum çalışmaları yapmak.

 6. Daha önce vakfa üye olmuş iki kişinin yazılı tavsiyesi ile vakıf üyeliği için müraacat edenlerin üyeliği mütevelli heyeti tarafından kabul edilir.

Takdir mütevelli heyetine aittir.

 1. Üyelerin aidatlarını tesbit etmek ve vakfa gelir sağlamak.

 2. Mütevelli heyet kararı ile üyeliğe Kabul edilen üyelerin üyeliğine, vakıf gayesinin tahakkukkuna mani faaliyette bulundukları ahvalde son vermek.

 3. Sayfa 10

 4. Gerek görüldüğü hallerde kanuni şartları yerine getirmek üzere yurt içinde vakıflar. Genel Müdürlüğünden, yurt dışında Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Başbakanlık’ tan alınacak izinle temsilcilikler, şubeler açmak ve bunların çalışma şekillerini yetkilerini bir yönetmelikle tesbit etmek.

 5. İhtisas komisyonları kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, vakıf için lüzumlu elemanlar almak bunların ücretlerini tesbit etmek ve ödemek, diğer teklifleri görüşüp karara bağlamak.

 6. Vakıf bütçesini her yıl 15 ila 31 ekim arasında hazırlamak ve uygulamak. Vakfın çalışma ve gelişmesi için her türlü tasarrufu ve gerekli harcamaları yapmak.

 7. Uygun görülen yerde yılda bir kere olmak üzere genel kurulu toplantıya çağırmak.

 8. Türk Medeni kanunları hükğnlerine _ore kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki kayıtlar nazara alınarak vakfın gayrimenkul ve menkul mallarını gayelerine uygun olarak tahsis etmek gerektiğinde bunları satmak, istikraz maksadıyla ipotek veya rehin etmek.

 9. Vakfın gayesine uygun olarak, gelir sağlamak amacıyla kuracağı bütün kunum, kuruluş ve tesisleri yöneltmek bunlarla ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Kurucular kuruluna sunmak, kurucular kurulunca _ore_ edilen bu yönetmelikler doğrultusunda bunların yönetim şeklini ve yöneticilerini oluşturmak, tayin etmek bunlara ait bütceleri _ore_ etmek veyahut değiştirerek onaylamak, gerek gördüğünde görevle rine son vermek.

 10. Şeref üyeleri ve Yüksek Danışma Kurulu üyelrini seçmek.

 11. Vakfa yardımı teşvik maksadıyla, yardımın ve hizmetin miktar ve derecesine _ore hizmet veya yardım edenlerin istedikleri şahsın isimlerini bina, dershane, kütüphane veya benzerlerine vermek.

Sayfa 11

Yüksek Danışma Kurulu:

Vakfın hedefine ulaşmasını temin maksadiyle maddi ve manevi alanda yararlı olacak, bilgilerindeni ve tecrübelerinden faydalanılabilecek. Vakfa inanmış kimseler arasından mütevelli heyetince, çalışma mevzularına göre bir veya müteaddit yüksek Danışma Kurulları kurulabilir.

Bu kurullar arasında bir Başkan, yeterince başkan vekili, bir muhasip üye, bir katip seçerler. Toplatı ekseriyetle yapılır ve mevcudun ekseriyyeti ile karar alınır. Alınan kararlar mütevelli hey’etine bildirilir. ( Eğitim konularında, kültürel konuda, Ekonomik konuda vs. gibi ) Bu kurul veya kurullar, mütevelli heyeetinin uygun gördügü tarihlerde, en az senede bi defa yönetim kurulunun tesbit ettiği konuları müzakre eder. Alınan kararlar iştişarıdır. Danışma kurulu üyeliği fahridir. Seyahat, ikamet masrafları mütevell heyetince verilebilir.

Denetleme Kurulu:

Vakıf, teftiş makamı ve 903 sayılı kanuna göre yapılacak teftişten gayri, vakıf kurucular kurulunun seçtiği üçdanetleme kurulu üyesi tarafından denetlenir. Denetçiler arasında herhangi bir sebeple inhilal olursa yedekte olan üyelerden aldıkları oy sırasına göre birisi vazifeye davet edilir.

Denetleme Kurulu, vakfın yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, çalışmalarını denetler. görüşlerini ve istişari niteliğindeki (raporu) mütevelli heyet başkanlığına verir. Bu rapor kurucular kurulunca bütçe görüşmeleri esnasında nazara alınarak görüşülür. Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Ancak Görev icabı yapacakları seyahat vs. masrafları vakıf tarafından ödenir. Mütevelli heyeti lüzum gördüğü takdirde, yapılan çalışmaların ve hesapların kontrolü için dışarıdan müfettişler tayin edebilir. Bu müteffişlere ücret verebilir.

Sayfa 12

BÖLÜM V

İDARİ TEŞKİLAT:

Vakfın mütevelliler heyetinin luzum gördüğü takdirde, alınan kararları uygulamak, vakfın çeşitli faaliyetlerini tedvir etmek üzere kendisine karşı sorumlu ücretli bir “Genel Sekreter” tayin edebilir. Vakıf mütevelliler heyeti vakıf faaliyetlerini yönetmek için gerekli idari teşkilatı ve kadroyu kurar. Bu maksatla gerekli personelleri tayin eder, geretiğinde daha önce tayin edilenlerin görevine son verir. İcabında yeni kadrolar teşkil eder ve icabında kurulmuş kadroları kaldırır. Bu türlü faaliyetlerde, tasarruf ön planda tutulur.

BÖLÜM VI

VAKFIN HESAPLARI

Vakfın hesabı takvim yılı itibariyledir. 1 Ocak, 31 Aralık dönemleri arasında bütün gelir, gider, fon ve varlıklar ayrı ayrı gösterilecek şekilde, hesap tutulur.

VAKFIN BÜTÇESİ:

Her yıl ekim ayında müteakip yıl bütçesi gelir ve gider tahminleri “Bütçe taslağı” mütevelli heyyetinde incelenir. Yıl sonuna kadar gelecek yıl bütçesi kabul edilmiş olur. Hesap dönemi içindeki harcamalar bütçede yazılı ödeneklere gore yapılır. Lüzumunda bütçe fasılları arasında, ihtiyaca gore, mütevelli heyeti tarafından aktarma yapılabilir.

KESİN HESAP:

Vakfin kesin hesabı, hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle aynı dönemde yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin hesabıdır. Kesin hesap, en geç ilgili hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak mütevelli heyetine tevdi edilir.

Mütevelli hey’eti iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı tastik eder.

Sayfa 13

BÖLÜM VII

VAKFIN FESHİ VE TASVİYE:

Vakfın fesihine ve tasfiyesine Mütevelli heyetin 4/5 çoğunlukla teklif etmesi, kurucular kurulununda 4/5 ekseriyetle vereceği kararla olur.

Vakf fesih ve tasfiyesi halinde vakfın her türlü malvarlığı ve hakları kurucular kurulunun vereceği kararla aynı gayede kurulmuş başka bir vakfa devir edilir.

TASFİYE KURULU:

Vakfın tasfiyesine karar verilmesi halinde, mahkeme veya benzeri bir kuruluş tarafından aksine bir karar verilmemişse, o tarihteki mütevelli hey’etin, tasfiye kurulu cazifesini ifa edr ve tasfiyenin sonuna kadar görevine devam eder.

TASFİYENİN SONUÇLANMASI:

Tasflye kurulu, tasfiyenin neticelendiğini ilgili mahkemeye ve teftiş makamına bildirir. Ayrıca kamuoyuna ilan eder. Vakfın sona erdiği mahkeme sicili ile merkezi sicile tescil clunur. Tasfiyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte, saklanmak üzere, teftiş makamına teslim edilir.

BÖLÜM VIII

ŞEREF ÜYELİĞİ

Şeref Üyeliği:

Vakfa, vakfın gayesine istikametinde yaralı hizmette bulunanlarla, üstün hizmet ve yardımda bulunanlara müteveli heyetinin kararıyla şeref üyeliği verilir. Şeref üyeleri Genel Kurula üye olarak katılırlar.

Sayfa 14

BÖLÜM IX

Vakıf senedinin maddelerinin değiştirilmesi ve yeni hükümler eklenmesi, vakıf senedinde yapılcak değişiklikler, mütevelli heyetinin tekliği ve kurucular kurulunun 2/3 oyu ile yapılabilir.

BÖLÜM X

GEÇİCİ HÜKÜMLER

1- İlk mütevelli heyet, vakfın kuruluşunu imzalamış olan 17 (onyedi) kişiden ibaret olup görevleri ilk kurucular kurulu toplantısına kadar devam eder. Bu heyet kendi arasında başkanı seçer.

2- İlk kurucular kurulu toplanmasına kadar vakfın ilk onyedi kurucu üyelerinden en az beş kişinin kaşe altında müşterek imzası ile vakfı özel ve kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler kaşısında imzaya yetkili olarak vakfı her sahada temsil ve ilzam ederler.

3- Vakıf senedini imzalayan 17 (onyedi) kurucu en geç 6 ay içerisinde ittifakla vereceği kararlarla diğer kurucular kurulu üyelerini seçerek tamamlar.

4- Teşekkül eden kurucular kurulu, teşekkül anından itibaren 1 ay içerisinde toplanarak vakfın esas mütevelli heyetini seçer. Diyerek sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri ben Yeminli noter bir nusha olarak kendilerinin getirdikleri örneğe gore yazdım ve metni okumak üzere kendilerine ayrı ayrı verdim, baştan sona kadar okudular ve arzularının tam istedikleri gibi hatasız ve noksansız olarak yazılmış olduğunu okuyarak anladıklarını ve imzaları ile onayladıklarını beyan ve tastik etmeleri üzerine iş bu işlem altını birlikte imzaladık ve mühürledik.

GAZETE İLANI

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın Adı : Denizli’ler Birliği (DENBİR) Eğitim ve Kültür Vakfı

Vakfedenler : Süleyman Karataş, Ahmet Nazif Zorlu, Mesut Balcıoğlu, Ethem Yazıcıoğlu, Sait Cengiz Dinçer, Ömer Kuru, Necdet Özbilen, Osman Deniz, Enver Paralı, Selahattin Karagöz, Sacit Sivri, İdris Tan Kamer, Mustafa Akın Başbuğ, Olgun Zorlu, Habib Sadık Kızılöz, Mehmet Bahattin Akşit, Hasan Basri Özbakır.

Vakfın İkametgâhı : İstanbul

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar ve Nosu : Şişli 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 25/11/1988 gün, E: 1988/1011, K: 1988/930 sayılı kararı

Vakfın Gayesi : Vakıf Tüccar, Sanayici, Doktor, Mühendis, Serbest Meslek Sahibi, Bilim adamı ve iş adamı olan, Denizli’de görev yapmış Denizli ve Denizli’yi seven heınşehrilerimize yardım etmek, birbirleriyle irtibat kurmalarını, birbirlerini tammalarını sağlamak kaynaştırmak Denizliler arasındaki birlik ve beraberliği, dostluğu kuvvedendirmek Denizli’nin kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ilin ekonomik gelişmesini bir bütün halinde ele almak ve ülke kalkınmasıyla dengeli bir biçimde gerçekleştirmeye katkıda bulunmak, Denzliden yetişmiş ve değişik alanlardan başarılı olmuş insan gücünden yararlanmak ve Denizli’den yetişmiş olan değerleri anmak tanıtmak ve de değerlendirmektir.

Vakfın Organları : a) Kurucular Kurulu, b) Genel Kurul, c) Vakıf Mütevelli Heyeti d) Yüksek Danışma Kurulu, e) Denetleme Kurulu

Türk Medenî Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.